""

Plan de
Igualdade
Empresarial

""

Plan de
Igualdade
Empresarial

""

Plan de
Igualdade
Empresarial

O compromiso da Dirección e a implicación do persoal en materia de igualdade é unha obrigación que pretende que este Plan de Igualdade sexa un instrumento efectivo de mellora do clima laboral, da optimización das capacidades e potencialidades de todo o persoal e, con iso, que permita mellorar a calidade de vida e o aumento da produtividade da empresa, e non limitarse a ser un mero documento.

Obxectivos Xerais

Garantir a igualdade de trato e oportunidades de mulleres e homes no acceso, a selección, a contratación, a promoción, a formación e demais condicións laborais.
Seguir garantindo a igualdade de retribución por traballos de igual valor.
Aplicar a perspectiva de xénero a todas as áreas, políticas e decisións da empresa.
Fomentar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas que integran o persoal da empresa.